wanted graphic designer

490
wanted-graphic-designer

ఫ్రెండ్స్, గ్రాఫిక్ డిజైనర్ జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారా ?
ఫోటోషాప్ నేర్చుకుని ఖాళి గ వున్నారా ?ఫ్లెక్స్ ప్రింటింగ్ షాప్ లో డిజైనర్ గ పనిచేసి మీ స్కిల్ల్స్ ని పెంచుకోవలనుకున్తున్నరా

ఐతే ఈ క్రింది సంస్థ లలో ప్రయత్నించండి

Wanted flex printer operator and designer and helper
plz contact Sai arts digital ramnagar
8106579483 9848956265

 

Wanted designers@ mallapur hydrabad
Contact 9908006789

 

wanted experienced
Graphic Designer & Printing Operator
good salary with free accommodation.
Jani Ads & National Flex Printing
Godavarikhani. Dist: Peddapally.
Contact: 9908709399, 9985399004

 

wanted well experienced Graphic designer
for flex printing unit at Secunderabad.
good salary with free accommodation.
contact : Venkat on 9848094240
or 040-64563789, 9550467566.