గాంధీ భవన్ కాడ బిత్తిరి సత్తి సెక్యూరిటీ గార్డ్ డ్యూటీ

970
Bithiri Sathi As Security Guard at Gandhi BhavanBithiri Sathi As Security Guard at Gandhi Bhavan