గాంధీ భవన్ కాడ బిత్తిరి సత్తి సెక్యూరిటీ గార్డ్ డ్యూటీ

1007
Bithiri Sathi As Security Guard at Gandhi BhavanBithiri Sathi As Security Guard at Gandhi Bhavan