మెట్రో సూపర్ మార్కెట్ లో ఫిబ్రవరి ఆఫర్ ల వివరాలు

1197
Metro supermarket

హైద్రాబాద్ లోని అన్ని మెట్రో సూపర్ మార్కెట్ లలో ఫిబ్రవరి నెల ఆఫర్ ల వివరాలు ఇలా వున్నాయి.

SPICES RANGE
On Eastern Spices Range 23% off*
On Everest / MDH Spices Range 18% off*

DABUR HONEY 50G
BUY 6 @ Rs.31.08

MAGGI TOMATO KETCHUP 1KG
BUY 3 @ Rs.117.60
DELMONTE KETCHUP 950G SPOUT
BUY 2 @ Rs.80

DEL MONTE TOM KETCHUP 8G PK100
BUY 2 @ Rs.65

KELLOGG’S CORNFLAKES 475G
BUY 2 @ Rs.159.25

KELLOGG’s CHOCOS KP 28.6 PK16
BUY 1 @ Rs.135

KISSAN MIXED FRUIT JAM 500G
BUY 2 @ Rs.116.1

KISSAN MIXED FRUIT JAM 200G
BUY 3 @ Rs.53.57

MAGGI MaSaLa NOODLES 70GM PK96 BS
BUY 1 @ Rs.1,031.50

BAMBINO S.CUT VermiCELLI 400G
BUY 6 @ Rs.76.11

EVERYDAY DAIRY WHITENER POUCH 200G
BUY 2 @ Rs.76.11

CADBURY SHOTS 56X4G
BUY 2 @ Rs.85.12

PARLE KACHA MANGO BITE 277G / KISMI TOFFEE 294G / MANGO BITE
289G / MELODY CHOCOLATY 195.5G / ORANGE BITE 289G
BUY 2 @ Rs.40

SUNFEAST FRMLTE DIGSTIVE GOOD 100G
BUY 2 @ Rs.12.5

HALDIRAMS MOONG DAL 18G PK12
BUY 2 @ Rs.51/- MRP. Rs.60/-

CADBURY PERK 13G PK48U
BUY 1 @ Rs.190.26/- MRP. Rs.226/-

CADBURY GEMS SURPRISE 17.89G
BUY 6 @ Rs.27.3/- MRP. Rs.35/-

ALPeNlibe JuST JelLY 45’S 166.5G (PH)
BUY 2 @ Rs.40/- MRP. Rs.50/-

BOURNVITA BISCUIT 46.5G PK12
BUY 2 @ Rs.88/- MRP. Rs.110/-

BRITannia BOURBON 60G PK5
BUY 2 @ Rs.42.5/- MRP. Rs.50/-

PARLE KRACKJACK 200G
BUY 6 @ Rs.24/- MRP. Rs.30/-

BRITannia GOOD DAY NUTS COOKIES 58GP
BUY 3 @ Rs.102/- MRP. Rs.120/-

APPY TETRA 160ML PK40
BUY 1 @ Rs.340/- MRP. Rs.400/-

BOURNVITA SACHET 14.4G PK12
BUY 2 @ Rs.48.5/- MRP. Rs.60/-

CADBURY REFILL BOURNVITA 500G
BUY 2 @ Rs.173/- MRP. Rs.199/-

COMPLAN CHOCOLATE REF 500G
BUY 2 @ Rs.230/- MRP. Rs.270/-BRU SS INSTANT COFFEE 500G
BUY 2 @ Rs.282/- MRP. Rs.320/-

RED LABEL TEA 500G
BUY 2 @ Rs.187/- MRP. Rs.215/-

TATA AGNI LEAF 500G
BUY 3 @ Rs.79/- MRP. Rs.116/-

TATA AGNI LEAF 1KG
BUY 2 @ Rs.159/- MRP. Rs.220/-

RED BULL ENERGY DRINK 250ML PK 4
BUY 1 @ Rs.310/- MRP. Rs.370/-

FROOTI TETRA 160ML PK40
BUY 1 @ Rs.340/- MRP. Rs.400/-

REAL LITCHI / MIXED FRUIT 200ML / ORANGE PK 30
BUY 1 @ Rs.450/- MRP. Rs.600/-

REAL MIXED FRUIT 1LTR PK 12
BUY 1 @ Rs.1033/- MRP. Rs.1188/-

Minute Maid PULPY ORANGE 1LTR
BUY 3 @ Rs.54/- MRP. Rs.70/-

MAAZA REFRESH 150ML PK40 Tetra Pack
BUY 1 @ Rs.339/- MRP. Rs.400/-

VIM DROP Dish Wash ACTive GEL LEMON 500ML
BUY 1 @ Rs.96.3/- MRP. Rs.112/-

TIDE BAR 250G
BUY 6 @ Rs.17.6/- MRP. Rs.20/-

RIN FABRIC WHITENER 500ML
BUY 3 @ Rs.49/- MRP. Rs.58/-

MANGALDEEP agarbatti ANUSHRI 70S
BUY 6 @ Rs.15.5/- MRP. Rs.20/-

SANIFRSH Toilet Cleaner 2x500ML
BUY 2 @ Rs.132/- MRP. Rs.160/-

SURF EXCeL MATIC LIQ Front Load / top load 500ML
BUY 3 @ Rs.86.5/- MRP. Rs.102/-

SURF EXCEL WaSHinG BAR 800G
BUY 3 @ Rs.82.5/- MRP. Rs.92/-

GLUCON D ORANGE 100G / 1KG / 200G / 450G REFILL
BUY 2 @ 27% OFF on MRP

GLUCON-D ORIGINAL 1KG PETJAR 1KG / 200G REFILL
BUY 2 @ 27% OFF on MRP

GLUCON D ORG 75GREFL+25G (33%FREE)
BUY 2 @ Rs.17.52/- MRP. Rs.27/-

CLOSE UP DEEP ACTION 28G PK12
BUY 2 @ Rs.100/- MRP. Rs.120/-

COL MAXFRESH RED TOOTH PASTE150G
BUY 2 @ Rs.69.5/- MRP. Rs.92/-

PARK AVENUE SOAP 75G 3+1
BUY 2 @ Rs.60/- MRP. Rs.90/-

NYCIL COOL CHANDAN / POWDER EXCEL 150G /
PRIC CLASSIC / PRIC HEAT CLASSIC/ GULABJAL / HERBAL 150G
BUY 2 @ Rs.77.22/- MRP. Rs.99/-

COLGATE SUPER FLEXI BLK SOFT / SUPER SHINSoft
PK12 / MEDIUM PK12
BUY 2 @ Rs.120/- MRP. Rs.240/-

PONDS DREAMFLOWER TALC 27G*20 JAR
BUY 2 @ Rs.164/- MRP. Rs.200/-

PONDS MAGIC TALC 100G
BUY 2 @ Rs.73.5/- MRP. Rs.92/-

DOVE SOAP 100G 3 UNIT
BUY 2 @ Rs.129/- MRP. Rs.172/-

HIMALAYA BABY POWDER 100G
BUY 2 @ Rs.38/- MRP. Rs.63/-

STAYFREE SECURE DRY EXTRA LARGE7S
BUY 2 @ Rs.27/- MRP. Rs.39/-

PARACHUTE COCONUT OIL 300ML FT
BUY 2 @ Rs.106/- MRP. Rs.128/-

* Offers Valid Till Stocks Last & Prices applicable on second slab
*Offers applicable as per scheme terms & conditions Apply .